Koji podaci se preuzimaju iz ISVU?

Iz ISVU sustava preuzimaju se samo podaci o završnim i diplomskim radovima.
Podaci koji se preuzimaju, odnosno polja koja će se u obrascu za pohranu radova automatski ispuniti su: - podaci o autoru: ime, prezime, identifikator, - podaci o naslovu rada: naslov, naslov na drugom jeziku i podatak o jeziku, - podaci o voditeljima-mentorima: ime, prezime, identifikator, funkcija, - podaci o članovima povjerenstva: ime, prezime, identifikator, - podaci o studiju: studijski program (iz studijskog programa automatikom se određuje smjer studija, razina studija, vrsta rada, akademski stručni naziv), - datum obrane.