Koordinacijski odbor

Primarni zadaci Koordinacijskog odbora sustava Dabar (KO)

  • rasprava i predlaganje razvojnih ciljeva, poslova i zadataka vezanih uz razvoj i održavanje sustava Dabar, njihovog sadržaja, opsega i predviđenih vremenskih rokova za provođenje
  • predlaganje planova aktivnosti i poslova, uključujući godišnje planove razvoja sustava Dabar
  • aktivno poduzimanje mjera da se planovi i rokovi ostvaruju i poštuju.

KO može osnivati radne skupine. Radna skupina je grupa stručnjaka imenovana od strane KO sa svrhom ispunjavanja određenog cilja u kontekstu dogovorenih planova aktivnosti i poslova na razvoju i održavanju sustava Dabar.

Članovi Koordinacijskog odbora sustava Dabar

  • dr.sc. Bojan Macan, IRB (predsjedava od 04.ožujka 2016. do 03. ožujka 2017., od 4. ožujka 2021. do 3. ožujka 2022.)
  • Karolina Holub, NSK od 07. ožujka 2018. (predsjedava od 4. ožujka 2022. do 3. ožujka 2023.), dr.sc. Sofija Klarin Zadravec, NSK do 06.ožujka 2018. (predsjedava od 04.ožujka 2017. do 03. ožujka 2018.)
  • Iva Melinščak Zlodi, FFZG (predsjedava od 04. ožujka 2018. do 03. ožujka 2019., predsjedava od 4. ožujka 2023. do 3. ožujka 2024.)
  • dr.sc. Lea Škorić, MEF (predsjedava od 03. ožujka 2019. do 03. ožujka 2020.)
  • Draženko Celjak, Srce (predsjedava od 03. ožujka 2020. do 03. ožujka 2021.).

Bilješka sa sastanaka

https://wiki.srce.hr/x/SYemAQ 

Kontakt

Mailing lista KO: dabar-ko@srce.hr

Pošta:

Sustav digitalnih repozitorija Dabar
Koordinacijski odbor
c/o Sveučilišni računski centar - Srce
Josipa Marhonića 5
10000 Zagreb