Koordinacijski odbor

Primarni zadaci Koordinacijskog odbora sustava Dabar (KO)

  • rasprava i predlaganje razvojnih ciljeva, poslova i zadataka vezanih uz razvoj i održavanje sustava Dabar, njihovog sadržaja, opsega i predviđenih vremenskih rokova za provođenje,
  • predlaganje planova aktivnosti i poslova, uključujući godišnje planove razvoja sustava Dabar,
  • aktivno poduzimanje mjera da se planovi i rokovi ostvaruju i poštuju.

KO može osnivati radne skupine. Radna skupina je grupa stručnjaka imenovana od strane KO sa svrhom ispunjavanja određenog cilja u kontekstu dogovorenih planova aktivnosti i poslova na razvoju i održavanju sustava Dabar.

Članovi Koordinacijskog odbora sustava Dabar

  • dr.sc. Bojan Macan, IRB (predsjedava od 04.ožujka 2016. do 03. ožujka 2017., od 4. ožujka 2021. do 3. ožujka 2022.),
  • Karolina Holub, NSK od 07. ožujka 2018., dr.sc. Sofija Klarin Zadravec, NSK do 06.ožujka 2018. (predsjedava od 04.ožujka 2017. do 03. ožujka 2018.),
  • Iva Melinščak Zlodi, FFZG (predsjedava od 04. ožujka 2018. do 03. ožujka 2019.),
  • dr.sc. Lea Škorić, MEF (predsjedava od 03. ožujka 2019. do 03. ožujka 2020.),
  • Draženko Celjak, Srce (predsjedava od 03. ožujka 2020. do 03. ožujka 2021.).

Bilješka sa sastanaka

https://wiki.srce.hr/x/SYemAQ 

Kontakt

Mailing lista KO: dabar-ko@srce.hr

Pošta:

Sustav digitalnih repozitorija Dabar
Koordinacijski odbor
c/o Sveučilišni računski centar - Srce
Josipa Marhonića 5
10000 Zagreb