Obavijest o privatnosti

Obavijest o privatnosti sustava Digitalni akademski arhivi i repozitoriji

Srce posebnu pažnju pridaje zaštiti privatnosti svojih korisnika. Naša politika privatnosti dostupna je na mrežnim stranicama Srca

.

Posjetitelji

Srce omogućuje pristup sadržajima sustava Dabar na adresi dabar.srce.hr na dva načina, prijavom korisnika u sustav Dabar i pristupom sustavu Dabar bez korisničke prijave

.

Temeljem legitimnog interesa Srca te vlasnika repozitorija (voditelja obrade) da prikupljaju pokazatelje korištenosti sadržaja pohranjenih u sustavu Dabar te da osiguraju preduvjete za postupanje po zahtjevima iz područja informacijske sigurnosti, prikupljaju se sljedeći osobni podaci svih korisnika koji pristupaju sustavu Dabar: IP adresa računala s kojeg je pristupljeno sustavu Dabar i vrijeme pristupa sustavu Dabar. Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe niti će se prenositi trećim stranama osim u slučaju povrede informacijske sigurnosti u kojem slučaju će navedeni podaci biti dostavljeni nacionalnom CERT-u. Navedeni osobni podaci svih korisnika koji pristupaju sustavu Dabar čuvaju se 24 mjeseca od evidentiranog pristupa sustavu Dabar.

Prijavom u sustav Dabar nastaje korisnički odnos između Srca i korisnika koji korisniku omogućuje korištenje personaliziranih funkcionalnosti sustava Dabar. Za potrebe omogućavanja korištenja personaliziranih funkcionalnosti sustava Dabar prikupljaju se i obrađuju sljedeći osobni podaci korisnika koji se prijavljuju u sustav Dabar: ime, prezime, e-mail adresa, AAI@EduHr korisnička oznaka, OIB i naziv ustanove. Prikupljeni osobni podaci korisnika koji se prijavljuju u sustav Dabar mogu se koristiti za izradu statističkih prikaza korištenosti sustava Dabar te se neće koristiti u druge svrhe niti će se prenositi trećim stranama. Navedeni osobni podaci korisnika koji se prijavljuju u sustav Dabar čuvaju se 36 mjeseci od zadnjeg prijavljivanja korisnika u sustav Dabar.

Prilikom korištenja funkcionalnosti Zahtjev za primjerkom dokumenta, prikupljaju se i obrađuju sljedeći osobni podaci korisnika: ime, prezime i e-mail adresa korisnika. Prikupljeni osobni podaci korisnika navedene funkcionalnosti bit će vidljivi urednicima repozitorija u kojem je objekt pohranjen te se mogu koristiti za izradu statističkih prikaza korištenosti sustava Dabar. Izuzev navedenog, osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe niti će se prenositi trećim stranama. Navedeni osobni podaci korisnika koji koriste funkcionalnost Zahtjev za primjerkom dokumenta čuvaju se 36 mjeseci od popunjavanja zahtjeva. Prilikom korištenja osobnih podataka za izradu statističkih prikaza i objava pokazatelja korištenosti Repozitorija, podaci će biti prikazivani u anonimiziranom ili zbirnom obliku tako da se više ne mogu povezati s određenim korisnikom.

Voditelji obrade

Voditelji obrade podataka u sustavu Dabar su vlasnici repozitorija čiji je pravni položaj reguliran Pravilnikom sustava Dabar. Srce s voditeljima obrade sklapa ugovor o obradi osobnih podataka u svojstvu izvršitelja obrade.

Srce prilikom prijave repozitorija pravne osobe prikuplja i obrađuje osobne podatke čelnika pravne osobe (dalje u tekstu: čelnik) i osobe odgovorne za uspostavu i održavanje repozitorija (dalje u tekstu: odgovorna osoba) u sustavu Dabar sukladno odredbama Pravilnika sustava Dabar - Digitalni akademski arhivi i repozitoriji (dalje u tekstu: Pravilnik).

Osobni podaci koji se prikupljaju od čelnika su: titula, ime i prezime, e-mail adresa. Osobni podaci koje se prikupljaju od odgovorne osobe su: titula, ime i prezime, e-mail adresa, telefon i korisnička oznaka u sustavu AAI@EduHr.

Prikupljeni osobni podaci o čelniku i odgovornoj osobi koriste se za obavještavanje o statusu repozitorija u Dabru. Prikupljeni osobni podaci koji uključuju ime i prezime o odgovornoj osobi navode se kao kontakt za repozitorij na stranicama Dabra dok se e-mail adresa dodaje se listu dabar-oo@srce.hr sukladno odredbama članka 20. Pravilnika.

Obrada osobnih podataka čelnika pravne osobe i odgovorne osobe nužan su uvjet za ostvarivanje prava i obveza iz Ugovora o uspostavi repozitorija koji se sklapa temeljem Pravilnika.

Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe niti će se prenositi trećim stranama.

Srce će čuvati osobne podatke čelnika i odgovorne osobe dok traje korisnički odnos između Srca i pravne osobe kao i 24 mjeseca nakon što taj odnos istekne.

Normativni popis znanstvenika i djelatnika

Srce prikuplja sljedeće osobne podatke o znanstvenicima i djelatnicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja: ime, prezime, akademski stupanj, zvanje, OIB, MBZ, ISVU oznaka, ORCID iD, e-mail, datum rođenja, afilijacija.

Navedeni podaci prikupljaju se iz Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) temeljem dozvole visokog učilišta (voditelj obrade) nadležnog za podatke i iz Upisnika znanstvenika temeljem dozvole Ministarstva znanosti i obrazovanja kao voditelja obrade (klasa 650-03/16-331/003, ur. broj 533-3-331-01-17-1). Osobni podaci prikupljaju se radi učinkovitog i preciznog opisivanja digitalnih objekata koji se pohranjuju u repozitorije u Dabru.

Prikupljene osobne podatke mogu koristiti isključivo autenticirane osobe (korisnici repozitorija u sustavu Dabar: urednici repozitorija te djelatnici i studenti ako je omogućeno samoarhiviranje) u svrhu opisivanja radova koji se pohranjuju u Dabar. Imena autora i suradnika, što uključuje mentore, članove povjerenstva, urednike i sl., kao i njihovi identifikatori MBZ i ORCID iD te afilijacije bit će javno objavljeni.

Osobni podaci o znanstvenicima i djelatnicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja preuzimaju se periodički iz sustava ISVU i Upisnika znanstvenika i Srce će obrisati podatke najkasnije 2 mjeseca nakon uklanjanja podataka iz sustava ISVU i Upisnika znanstvenika.

Osobni podaci - općenito

Korisnik usluge ima, pod uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup osobnim podacima koje Srce prikuplja, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka ukoliko su oni neispravni ili su izmijenjeni.

Za sva pitanja vezana uz pružanje usluge potrebno je obratiti se na e-mail adresu [javascript protected email address].

Za pitanja vezana isključivo uz zaštitu osobnih podataka u Srcu potrebno je obratiti se službeniku za zaštitu podataka u Srcu na e-mail adresu: [javascript protected email address] ili putem pošte na adresu sjedišta Srca (dodatne informacije objavljene su na mrežnim stranicama Srca).

Na prikupljanje i obradu osobnih podataka korisnik ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.